IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
ADR Loģistika SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
09.08.2013

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ventspils novads, Popes pagasts, nekustamā īpašuma „Dambkalni” zemes gabalos ar kadastra Nr.9856 003 0363, Nr.9856 003 0277 un nekustamā īpašuma „Vecumi” zemes gabalos ar kadastra Nr.9856 003 0044, Nr.9856 003 0046.

Paredzētās darbības: Vieta atrodas aptuveni 400 m attālumā no Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas (Natura 2000) – dabas lieguma „Popes zāļu purvs”.

Projekta ierosinātājs ADR Loģistika SIA
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 03.05.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 09.08.2013
Kontaktpersona VPVB Vineta Maskava, +371 67770807+371 26482813
Nosacījumi ietekmes uz vidi novērtējumam 12.09.2013
Atzinums par ziņojuma galīgo redakciju 22.12.2017
IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

28.12.2015 Popes kultūras namā "Gobas", Ventspils novada Popes pagastā

05.10.2017. Birojā iesniegta ietekmes uz NATURA 2000 novērtējuma ziņojums „Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija nekustamajā īpašumā „Dambkalni” – ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Popes zāļu purvs” novērtējums” aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Novērtējuma ziņojuma izstrādātāja: SIA "Firma L4" (reģistrācijas Nr. 40003236001) Jelgavas iela 90, Rīga, LV – 1004.

Ar sagatavotā Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties SIA „Firma L4” interneta vietnē:

http://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/

29.09.2016. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.300 Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” 33.2.punktu, ziņojums atgriezts paredzētās darbības ierosinātājam pārstrādāšanai. (29.09.2016.Lēmums Nr.3-01/1222). 

12.09.2016. Birojā iesniegts paziņojums par SIA "ADR Loģistika" paredzētās darbības - smilts-grants un smilts atradnes ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas nekustamajā īpašumā "Dambkalni" ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teirtoriju (Natura 2000) dabas liegumu "Popes zāļu purvs" novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Birojā. 

06.05.2016. Pieprasīta papildus informācija.

03.03.2016. Birojā iesniegts paziņojums par SIA "ADR Loģistika" paredzētās darbības - smilts-grants un smilts atradnes ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas nekustamajā īpašumā "Dambkalni" ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teirtoriju (Natura 2000) dabas liegumu "Popes zāļu purvs" novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Birojā.

18.12.2015. Birojā iesniegts paziņojums par SIA "ADR Loģistika" paredzētās darbības - smilts-grants un smilts atradnes ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas nekustamajā īpašumā "Dambkalni" ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teirtoriju (Natura 2000) dabas liegumu "Popes zāļu purvs" novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.