IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa
Lēmums par IVN nepieciešamību
09.12.2015

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāls (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 3834:01) posma pik.00/00-36/30 atjaunošana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Jelgavas novads, Valgundes pagasts.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzēta valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāls (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 3834:01) posma pik.00/00-36/30 atjaunošana aptuveni 3,6km garumā. Ūdensnotekas kreisajā krastā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija (Natura 2000) – dabas parks „Svētes paliene”, un tajā konstatētie Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi Latvijā – 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes un 6450 Palieņu zālāji.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 1) un 5)punkts; 3.2 panta (1)daļas 2)punkts; 4.1 panta (1)daļa; 8.panta (2)daļa, 11.panta 1)punkta a), d), e), f), 21)punkta a), b), 3)punkta a), c), d) un e); likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta (1), (4) un (5)daļa, Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)” 2.punkts.
Projekta ierosinātājs Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 13.01.2015
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 31.07.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 09.12.2015
Kontaktpersona VPVB Vineta Maskava, +371 67770807, +371 26482813
Nosacījumi ietekmes uz vidi novērtējumam 22.01.2016
Atzinums par ziņojuma galīgo redakciju 25.09.2018
IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

28.11.2017 Saules iela 2, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

27.07.2018. Birojā iesniegta papildinformācija Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā” 3. redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. 

17.07.2018. Pieprasīta papildus informācija.

15.06.2018. Birojā iesniegta Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā” 3. redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošanu Jelgavas novada Valgundes pagastā” ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ierosinātās darbības – Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 3834:01) posma pik.00/00-36/30 atjaunošanas Jelgavas novada Valgundes pagastā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas parku „Svētes paliene” ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Rakstisku priekšlikumu un viedokļu par paredzēto darbību iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 20.decembrim. (Publicēts laikrakstā "Jelgavas novada ziņas" 2017.gada decembra izdevumā Nr.22 (133) )

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide” (reģ.Nr. 40103842264), juridiskā adrese: Ezermalas iela 2k-2-9, Rīga, LV-1006.

Ar ietekmes uz vidi ziņojumu ar pielikumiem iespējams iepazīties SIA „AMECO vide” mājaslapā: www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi).