IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Lēmums par IVN nepieciešamību
21.06.2021

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts:  Daugavpils lidlauka teritorijas attīstība.

 Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Lidostas iela 4 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44740020029), Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība ietver nožogojuma, lidostas pasažieru termināla, aviācijas degvielas rezervuāra, perona tehn. garāža un ziemas reaģentu noliktavas, lidmašīnas apkalpošanas angāra, katlu mājas, lidostas administrācijas ēkas, ugunsdzēsības depo, servisa ceļa, ceļu, laukumu, perona, manevrēšanas ceļa, autostāvlaukuma un lidlauka skrejceļa būvniecību.

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums (piemērotās tiesību normas):

  •  Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 9., 13., pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66.panta pirmā daļa.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkta, 3. punkta c) apakšpunkts un 2. pielikuma 10. daļas 2.  un 4. punkts.
  • Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. punkts un 13.1 punkts.

Projekta ierosinātājs

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 06.05.2021
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 21.06.2021 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 21.06.2021
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 22.05.2024.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana 13.03.2024.

 

Paziņojums par paredzētās darbības Daugavpils lidlauka teritorijas attīstības Augšdaugavas novada Locikos sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.