IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
Garkalni VV SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2021
Atzinums par IVN izdots
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts un mālsmilts) ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)

Ogres novads, Birzgales pagasts:

  1. derīgo izrakteņu atradne Pieturdailes”, nekustamais īpašums Pieturdailes” (kadastra Nr.  74440100136, zemes vienība ar  kadastra apzīmējumu 74440100146);
  2. derīgo izrakteņu atradne Elksnīši VV”, nekustamais īpašums Elksnīši VV” (kadastra Nr.  74440100130, zemes vienība ar  kadastra apzīmējumu 74440100026);
  3. derīgo izrakteņu atradne, “Garkalni - Līči”, nekustamais īpašums Līči - 1” (kadastra Nr.  74440100124, zemes vienība ar  kadastra apzīmējumu 74440100124);
  4. derīgo izrakteņu atradne Garkalnu pakalni”, nekustamais īpašums Garkalnu pakalni” (kadastra Nr.  74440100138, zemes vienība ar  kadastra apzīmējumu 74440100148).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētā darbība ir derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni”  Ogres novadā, Birzgales pagastā.

Atradnē “Elksnīši VV” (zemes īpašuma platība 11,2 ha, atradnes platība – 11,325 ha) plānota smilts – grants un smilts ieguve virs un zem pazemes ūdens līmeņa. Plānotais kopējais ieguves apjoms 577,89 tūkst. m3 smilts grants un 25,50 tūkst. m3 smilts. Atradnē “Pieturdailes” (zemes īpašuma platība 11,83 ha, atradnes platība – 5,5 ha) plānota smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguve virs gruntsūdens līmeņa. Plānotais kopējais ieguves apjoms 55,54 tūkst. m3 smilts – grants, 119,91 tūkst. m3 smilts un 14,30 tūkst. m3 mālsmilts. Atradnē “Garkalni – Līči” (zemes īpašuma platība 4,18 ha, atradnes platība – 3,87 ha) plānota smilts – grants ieguve virs un zem gruntsūdens līmeņa, savukārt smilts – virs gruntsūdens līmeņa. Plānotais kopējais ieguves apjoms 171,89 tūkst. m3 smilts – grants un 21,15 tūkst. m3 smilts. Atradnei “Garkalnu pakalni” (zemes īpašuma platība 21,57 ha, atradnes platība tiek prognozēta apmēram 20 ha) nav izsniegta derīgo izrakteņu atradnes pase un nav noteikti derīgo izrakteņu krājumi. Derīgo izrakteņu krājumus precizēs ietekmes un vidi novērtējuma laikā. Norādīts, ka derīgos izrakteņus nav paredzēts iegūt zem gruntsūdens līmeņa. Vietās, kur derīgie izrakteņi ieguļ zem gruntsūdens līmeņa, tos paredzēts iegūt bez gruntsūdens līmeņa pazemināšanas. Teritorijā vienlaicīgi neuzkrās vairāk par 10 000 m3 derīgā materiāla. Gada laikā plānots iegūt aptuveni 50 tūkst. m3 derīgo izrakteņu. Plānotais derīgo izrakteņu ieguves un izvešanas apjoms gadā var tikt precizēts ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā. 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes uzturēto dabas datu pārvaldības sistēmu “Ozols” tuvākā  īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas liegums “Daugava pie Kaibalas” , kas ir arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija Natura 2000, atrodas ⁓ 1,5 km attālumā no atradnes “Elksnīši VV” teritorijas.  

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. un 4.punkts, 7.pants, 14.viens primpanta pirmā, septītā un astotā daļa, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.

Projekta ierosinātājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Garkalni VV”, reģ. Nr. 40003579836, juridiskā adrese: “Garkalnu Olis”, Birzgales pagasts, Ogres novads, LV-5033.
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 03.08.2021.
Lēmums par IVN nepieciešamību 24.08.2021.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 26.10.2021. 
Atzinums par IVN ziņojumu 15.09.2023.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana 28.09.2021. līdz 19.10.2021. 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Video prezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs
https://www.kegumanovads.lv/lv/  un www.videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2021. gada 11. oktobra plkst. 10:00.

Neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks no 2021. gada 11. oktobra līdz 15. oktobrim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: renate@videseksperti.lv.  Ja nepieciešams,  video prezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz renate@videseksperti.lv vai zvanot 27507017. 

Tiešsaistes videokonference notiks 13. oktobrī plkst. 18.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 12. oktobrī. 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 19. oktobrim.  

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrislā apspriešana

no 10.06.2022. līdz 09.07.2022.

SIA Vides eksperti 20.06.2022. iesniedza precizēto paziņojumu par IVN ziņojuma apspriešanu.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties:

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ogresnovads.lv/lv, un ziņojuma sagatavotāja mājaslapā SIA “Vides eksperti” www.videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2022. gada 20. jūnija plkst. 10:00.

Neklātienes apspriešanas termiņš pagarināts no 2022. gada 20. līdz 29. jūnijam (sākotnēji bija paredzēts no 2022. gada 20. līdz 28. jūnijam), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv.

Tiešsaistes videokonference pārcelta uz 2022. gada 29. jūniju plkst. 18:00 platformā “Zoom”. Pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv/pazinojumi 28. jūnijā plkst. 10:00 un Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ogresnovads.lv/lv  (sākotnēji bija paredzēta 22. jūnijā plkst.16:00, platformā “Zoom”).

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par novērtējuma ziņojumu var iesūtīt līdz 2022. gada 9. jūlijam SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, tālrunis: 26542378, e-pasts: birojs@videseksperti.lv, tīmekļvietne www.videseksperti.lv) un Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tīmekļvietne: https://www.vpvb.gov.lv/lv ).

 

28.07.2023. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta  SIA "Garkalni VV" derīgo izrakteņu (smilts – grants, smilts un mālsmilts) ieguves atradnēs “Pieturdailes”, Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči” un Garkalnu pakalni” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguvi atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni” Birzgales pagastā, Ogres novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

13.07.2023. Pieprasīta papildus informācija.

12.06.2023. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta  SIA "Garkalni VV" derīgo izrakteņu (smilts – grants, smilts un mālsmilts) ieguves atradnēs “Pieturdailes”, Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči” un Garkalnu pakalni” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētā redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

12.04.2023. Pieprasīta papildus informācija.

31.03.2023. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta  SIA "Garkalni VV" derīgo izrakteņu (smilts – grants, smilts un mālsmilts) ieguves atradnēs “Pieturdailes”, Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči” un Garkalnu pakalni” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētā redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

10.03.2023. Pieprasīta papildus informācija.

24.01.2023. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta  SIA "Garkalni VV" derīgo izrakteņu (smilts – grants, smilts un mālsmilts) ieguves atradnēs “Pieturdailes”, Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči” un Garkalnu pakalni” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētā redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar ziņojumu var iepazīties tīmekļvietnē www.videseksperti.lv

Aktualizētais Paziņojums  par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts un mālsmilts) ieguvei Ogres novadā Birzgales pagastā.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts un mālsmilts) ieguvei Ogres novadā Birzgales pagastā.

Paziņojums par smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguvi atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni ” Birzgales pagastā, Ogres novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.