IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Taka M SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Nolietoto dzelzceļa koka gulšņu (kods 170204, bīstami atkritumi) un citu atkritumu pārstrāde.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): “Vesetkalns”, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 3292 013 0019.

 

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Paredzētās darbības ietvaros paredzēta nolietotu dzelzceļa koka gulšņu (kods 170204, bīstami atkritumi) un citu atkritumu pārstrāde gazifikācijas iekārtā ar projektēto siltuma jaudu līdz 4 MW. Citu atkritumu veids/i tiks precizēts/i ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas laikā. Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt atkritumu gazifikācijas iekārtu un ierīkot izejvielu (nolietoto gulšņu) uzglabāšanas vietu 300 m2 platībā Darbības vietā. Maksimālais plānotais atkritumu pārstrādes apjoms ir līdz 6 200 t/gadā. Atkritumus pirms padeves uz gazifikācijas iekārtu plānots šķirot, smalcināt vai presēt.

Gazifikācijas iekārtu cieto izejvielu (atkritumu) iekārta sastāvēs no pirolīzes reaktora (pirmā  pakāpe, temperatūra 800 ÷ 1100 °С) un sadedzināšanas kameras (otrā pakāpe pirolīzes gāzes sadedzināšanai 1200 ÷ 1800 °С robežās). Gazifikācijas procesā saražoto siltumu plānots izmantot citos tehnoloģiskajos procesos, piemēram, telpu apsildei un dzelzceļa koka gulšņu ražošanā (kreozota sildīšanā). Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros paredzēts vērtēt sadedzināmo atkritumu sastāva alternatīvas, tehniskos risinājumus siltuma un/vai elektroenerģijas ražošanai, dūmgāzu attīrīšanas nepieciešamību u.c.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai informācijai tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), dabas liegums “Vesetas palienes purvs”, atrodas aptuveni 2,5 km attālumā uz DA no Darbības vietas.

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.1 panta 1.1 daļa, 15. pants, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 14. punkts.

Projekta ierosinātājs     SIA Taka M, Reģ. Nr. 40003258032; juridiskā adrese: Brīvības iela 103 - 36, Rīga, LV-1001, elektroniskā adrese: takam@inbox.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums  10.08.2023.
Lēmums par IVN nepieciešamību 14.09.2023.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 19.02.2024.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

no 2023. gada 27. novembra līdz 19. decembrimSākotnējā sabiedriskā apspriešana termiņš pagarināts līdz 2024. gada 10. janvārim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā 2023. gada 11. decembrī plkst. 17:00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukciju tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 18. decembrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi takam@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību, sākot ar 2023. gada 27. novembri, var iepazīties: Aizkraukles novada pašvaldībā (adrese: Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads) darba laikā; Aizkraukles novada Vietalvas pagasta VPVKAC (adrese: "Pagastmāja", Vietalva, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads) darba laikā;SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2024. gada 10. janvārim.

Paziņojums par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas SIA “Taka M” nolietoto dzelzceļa koka gulšņu un citu atkritumu pārstrādei Aizkraukles novada Vietalvas pagastā termiņa pagarināšanu.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA “Taka M” nolietoto dzelzceļa koka gulšņu un citu atkritumu pārstrādei Aizkraukles novada Vietalvas pagastā.