IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
CVE SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2022
IVN procedūra pārtraukta

SIA "CVE" pilnvarotās personas ar 2024.gada 8.februāra Iesniegumu Par IVN procedūras pārtraukšanu  pārtrauc paredzētās darbības  ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

 

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: vēja elektrostaciju parka “CVE” izbūve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)

Vēja elektrostaciju parka “CVE” iespējamā izveides vieta ir izpētes teritorija Saldus novada Cieceres, Blīdenes, Gaiķu un Lutriņu pagastos, kas sastāv no šādiem

 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots izbūvēt vēju elektrostaciju (VES) parku “CVE” Saldus novada Cieceres, Blīdenes, Gaiķu un Lutriņu pagastos. VES parkā plānots uzstādīt līdz 31 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 7,5 MW. IVN procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus VES modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas.

Pirms plānoto VES uzstādīšanas parka teritorijā paredzēts no jauna izbūvēt vai vietām pilnveidot staciju piegādei un uzstādīšanai nepieciešamo esošo infrastruktūru. Piekļuvi teritorijai VES parka būvniecības un ekspluatācijas gaitā paredzēts nodrošināt pa valsts galveno autoceļu A9 Rīga (Skulte)—Liepāja, valsts reģionālo autoceļu P108 Saldus-Kuldīga-Ventspils un valsts vietējiem autoceļiem V1152 Bērzi–Brocēnu stacija, V1429 Jaunpils-Ošenieki un V1430 Vāne-Saldus, pašvaldības autoceļiem, kā arī jaunizbūvētiem pievedceļiem. IVN ietvaros tiks vērtētas gan iepriekš minētās piekļuves iespējas, gan citas piebraukšanas iespējas un risinājumi.

Plānotā VES parka teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, mikroliegumi vai īpaši aizsargājami koki. Izpētes teritorijas tiešā tuvumā (attālumā līdz 3 km) identificēti 13 mikroliegumi, 10 no tiem izveidoti putnu aizsardzībai. Savukārt tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā (Natura 2000) iekļautās teritorijas – dabas liegums “Baltezera purvs” – atrodas aptuveni 860 m attāluma no izpētes teritorijas.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14. viens primpanta pirmā prim daļa, 15. pants, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. prim punkts 1. un 2. apakšpunkts.

 

Projekta ierosinātājs SIA CVE”, reģistrācijas numurs  42103097282, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28-8, Rīga, LV-1011
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 01.08.2022.
Lēmums par IVN nepieciešamību 12.08.2022.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 30.12.2022.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

No 07.10.2022. līdz 27.10.2022.

no 07.10.2022. ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  1. elektroniski SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv  sadaļā “Aktualitātes ” un Saldus novada tīmekļa vietā www.saldus.lv;
  2. papīra formātā:
  • Saldus novada pašvaldībā (adrese: Striķu iela 3, Saldus) darba laikā;
  • Saldus novada Blīdenes pagasta pārvaldē (“Ievas”, Blīdene, Blīdenes pag) darba laikā;
  • Saldus novada Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldē (Lielcieceres iela 3, Brocēni, Saldus novads) darba laikā;
  • Saldus novada Gaiķu pagasta pārvaldē (“Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pag., Saldus novads) darba laikā;
  • Saldus novada Lutriņu pagasta pārvaldē (“Pagasta māja”, Lutriņu pagasts,
    Saldus novads) darba laikā;

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana sanāksmes notiks neklātienes formā (attālināti). Neklātienes sanāksme tiešsaistē norisināsies 2022. gada 18. oktobrī plkst. 17:00. Saite uz virtuālo sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta tīmekļa vietnē www.environment.lv sanāksmes dienā.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, līdz 2022. gada 27. oktobrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv tālrunis: 67321173, fakss: 67321049).

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “CVE” izbūves Saldus novada Cieceres, Blīdenes, Gaiķu un Lutriņu pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.