IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Utilitas Wind SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vēja elektrostaciju parka “Lode" un tā saistītās infrastruktūras būvniecība Valmieras novada Lodes un Ipiķu pagastos.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Darbības vietā ietilpst:

 1. Plānoto Vēja parku paredzēts izvietot teritorijā, kas sastāv no šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām vai zemes vienību daļām:

  Nr.

  Īpašuma nosaukums

  Kadastra numurs

  Zemes vienības kadastra apzīmējums

  1.

  Bērzi

  96680010036

  96680010118

  2.

  Vēveri

  96680020011

  96680010078

  3.

  Laņģi

  96680040012

  96680010012

  4.

  Robežnieki

  96680010007

  96680010006

  5.

  Dūči

  96680010085

  96680010061

  6.

  Slokas

  96680010054

  96680010055

  7.

  Ķeizari

  96680010010

  96680010011

  8.

  Robežnieki

  96680010007

  96680010005

  9.

  Zīļi

  96680010002

  96680010043

  10.

  Rauķupes 2

  96680010098

  96680010098

  11.

  Dūči

  96680010085

  96680010085

  12.

  ANSĒTAS

  96680010003

  96680010097

  13.

  Dūči

  96680010085

  96680010025

  14.

  Jaunzīļi

  96680010045

  96680010045

  15.

  Palejas mežs

  96680010074

  96680010081

  16.

  Arakstes mežs

  96680010124

  96680010033

  17.

  Urgas

  96680010018

  96680010018

  18.

  Jaunzīļi

  96680010045

  96680010044

  19.

  Ķeizari

  96680010010

  96680010010

  20.

  Mežāres

  96680040021

  96680010002

  21.

  Mežvidi

  96680010004

  96680010004

  22.

  ANSĒTAS

  96680010003

  96680010003

  23.

  Mežāres

  96680040021

  96680010099

  24.

  Puigas - 1

  96680010034

  96680010034

  25.

  Akmeņgravas mežs

  96680010075

  96680010075

  26.

  Rapas

  96680010001

  96680010001

  27.

  Arakste - Bērzi

  96680010080

  96680010106

  28.

  Palejas mežs

  96680010074

  96680010074

  29.

  Lucas

  96680030035

  96680010041

  30.

  Kalnurgas

  96680010035

  96680010035

  31.

  Pupuķi

  96680020077

  96680010042

  32.

  Lejasurgas

  96680010079

  96680010079

  33.

  Lapegļu mežs

  96680010071

  96680010071

  34.

  Bērziņi

  96680010120

  96680010119

 2. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka infrastruktūras (piemēram, elektropārvaldes / kabeļu līnijas, jauni pievedceļi, apakšstacijas pieslēgumu nodrošināšanai u.c.), tajā skaitā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96560030158 (jaunas apakšstacijas būvniecībai Valmieras novada Ipiķu pagastā) nodrošināšana.
Izpētes teritorija Lode

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt līdz 20 jaunākās paaudzes vēja elektrostacijas (VES). Ierosinātāja norādījusi, ka Vēja parka kvantitatīvie rādītāji būs augstāki par Novērtējuma likuma 1. pielikumā noteiktajiem robežsliekšņiem. No Iesnieguma izriet, ka precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums, kā arī uzstādāmo VES modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt kopējo uzstādāmo VES skaitu, to izvietojumu un Vēja parka kopējo jaudu, kā arī vairākus VES modeļus. Vēja parka izpētes teritorija robežojas ar Igaunijas Republiku. Vēja parkā sastāvā ietilps arī VES un ar tām saistītā infrastruktūra Igaunijas teritorijā, bet to radītā ietekme uz vidi tiks vērtēta IVN procedūrā Igaunijā.

Lai nodrošinātu saražotās elektroenerģijas nodošanu kopējā tīklā, no Vēja parka tiks izbūvēta jauna kabeļu līnija, kas, šķērsojot Viljandi apriņķa Mulgi pagastu Igaunijas teritorijā, pieslēgsies esošai 330 kV līnijai TEC-2 – EST (Igaunijas – Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums), izbūvējot jaunu apakšstaciju Valmieras novada Ipiķu pagastā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 96560030158. Plānotās jaunizbūvējamās kabeļu līnijas Ipiķu ciema teritorijā novietojums tiks noteikts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa gaitā.

No Iesnieguma izriet, ka Vēja parka būvniecības procesa laikā ir paredzēts izbūvēt arī ar VES darbību saistīto infrastruktūru – pievedceļus, elektropārvades līnijas un u.c. būves. Plānoto pievedceļu, kā arī citu infrastruktūras objektu izvietojums un tehniskie raksturlielumi tiks noteikti ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, izvērtējot esošo ceļu tīklu, jaunu ceļu un cita veida infrastruktūras izbūves nepieciešamību, to izbūves iespējas un iespējamo ietekmi uz vidi, tajā skaitā uz izpētes ietvaros un iepriekš konstatētajām dabas vērtībām.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai informācijai Vēja parka teritorija atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā zonā.   Vēja parka izpētes teritorija robežojas ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekli Nr. 2458 Urgu Zviedru akmens ar uzrakstiem un zīmēm. Arakstes ciema teritorijā atrodas divi valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi - Arakstes muižas staļļi (Nr. 6905) un Arakstes muižas klēts (Nr. 6904). Plānotajai 330 kV līnijai tuvākais valsts nozīmes kultūras piemineklis ir Ķirbeles viduslaiku kapsēta (Nr. 2436), bet jaunbūvējamā apakšstacija atradīsies 3,5 km attālumā no Veckābuļu viduslaiku kapsētas (Nr. 2437). Iesniegumā norādīts, ka, plānojot vēja elektrostaciju izvietojumu, tiks ņemta vērā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa Nr. 2458 aizsargjosla.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

 1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.
 2. Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.
 3. 1991. gada 25. februāra Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā.
 4. 1997. gada 14. marta Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā.
Projekta ierosinātājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Utilitas Wind, reģistrācijas numurs  40203411869, juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, LV-2167, elektroniskā adrese: info@utilitas.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 31.07.2023.
Lēmums par IVN nepieciešamību un pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu 18.08.2023.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 14.09.2023.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

no 2023. gada 18. septembra līdz 11. oktobrim.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešanas process notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 18. septembra līdz 11. oktobrim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā 2023. gada 2. oktobrī plkst. 18:00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukciju tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 9. oktobrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi lode@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību, sākot ar 2023. gada 18. septembri, var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lvwww.vpvb.gov.lv) līdz 2023. gada 11. oktobrim.

 Paziņojums  par ir SIA “Utilitas Wind” vēja parka “Lode” izbūves Valmieras novada Lodes un Ipiķu pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.