Nosl pasakums

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) 2022. gada 20. septembrī plkst. 10.00 – 14.00 Izglītojošās kampaņas “Iepazīsti EMAS ietvaros prezentēs Eiropas savienības vides vadības un audita sistēmas (Environmental Management and audit scheme, (EMAS)) darba grupu semināru, kas norisinājās 2022. gada 12. jūlijā un 31. augustā, rezultātus. Izglītojošā kampaņa “Iepazīsti EMAS” tiek organizēta, lai veicinātu izpratni par EMAS un tās atpazīstamību plašākā sabiedrībā.

Noslēguma pasākuma dalībniekiem būs iespēja arī dzirdēt pieredzes stāstu par izaicinājumiem EMAS ieviešanā. Informācija par pasākuma programmu var tikt vēl precizēta.

Izglītojošās kampaņas Iepazīsti EMAS ietvaros rīkoto tiešsaistes semināru laikā Birojs iepazīstināja vebināra dalībniekus ar EMAS pamatprincipiem un  vides pārvaldības sistēmu ieviešanas iespējām uzņēmumos un organizācijās. EMAS ieviešanas procesā Birojs pilda kompetentās iestādes funkcijas Latvijā, tāpēc pie Biroja jāvēršas, lai saņemtu informāciju par vides pārskatu veikšanu, vides verificētājiem, likumdošanu, iespējamo finansējumu un atbalstu EMAS sertifikāta ieviešanas procesā.

Darba grupās, kurās piedalījās valsts organizācijas, potenciālie verificētāji, uzņēmēji un augstskolu pārstāvji, tika izvirzītas prioritātes EMAS ieviešanas stratēģijai un noskaidrots, ar kādiem instrumentiem iespējams sasniegt lielāku uzņēmumu un organizāciju EMAS reģistrāciju skaitu Latvijā.

Darba grupās tika diskutēts par to, kā varētu palielināt EMAS reģistrāciju skaitu Latvijā un veicināt EMAS integrāciju valsts vides politikā, iespējām saņemt papildus finansējumu EMAS ieviešanai vai konsultācijām latviešu valodā, kā arī papildus nodokļu atvieglojumi, normatīvā regulējuma atvieglojumi uzņēmumiem un organizācijām ar iegūtu EMAS sertifikātu.

Dalībnieki atzina, ka svarīgi ir definēt komunikācijas mērķauditoriju, uzrunāt to caur profesionālām organizācijām izvēloties atbilstošus komunikācijas kanālus. Diskusijās tika pieminēts, ka svarīgi ir rīkot informatīvos pasākumus un popularizēt EMAS ar reklāmas materiāliem, sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas darbojas ilgtspējas attīstības jomā.

Izglītojošās kampaņas Iepazīsti EMAS ietvaros, 20. septembra noslēguma pasākumā, Birojs prezentēs semināru (vebināru) darba grupu rezultātus, kas sekmēs tālāko darbu pie EMAS koncepcijas (attīstības stratēģijas un rīcības politikas) izstrādes. Noslēguma pasākums notiks no plkst. 10.00 līdz 14.00 Valsts vides dienesta telpās, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, 1.stāva konferenžu zālē. Dalībniekiem tiks izsūtīti ielūgumi, citi interesenti aicināti pieteikties, rakstot epastu uz: pasts@vpvb.gov.lv vai aizpildot pieteikumu tiešsaistē šeit.

Birojs pateicas ieinteresētajām valsts organizācijām, potenciālajiem verificētājiem un uzņēmējiem par ieguldījumu un dalību semināru un darba grupās, sniedzot vērtīgu ieskatu, lai sekmētu EMAS ieviešanas stratēģijas izveidi.

 

Kontaktpersona EMAS jautājumos:

 

Zane Zaķe 

Vecākā eksperte 

Starptautiskās sadarbības jautājumos 

Tālrunis: +371 67770820 

Mob.: +371 28368177

zane.zake@vpvb.gov.lv  

www.vpvb.gov.lv  


Noslēguma pasākums tiek organizēts projekta ietvaros “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Projekta Nr.1-08/32/2022), kas finansēts/a no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros (Vienošanās Reģ.Nr. 6-1/22/37).