EMAS pasniegsana 1

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) veic kompetentās iestādes funkcijas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (turpmāk – Regula) 11.-17. pantam (IV nodaļa), kā arī uztur Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) reģistru un reģistrē publisko un privāto tiesību subjektus, izņemot fiziskās personas, minētajā reģistrā vai lemj par reģistrācijas atteikumu atbilstoši Vides aizsardzības likuma 39. panta trešajai daļai.

Birojs 2022. gada 29. jūlijā reģistrēja EMAS reģistrā divus uzņēmumus - ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103599913 (EMAS Reģ. Nr. LV – 000010) un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103336441 (EMAS Reģ. Nr.  LV  –  000011).

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle kopš 2013. gada ir pirmie uzņēmumi, kam Latvijā piešķirta reģistrācija EMAS, kā arī ir pirmie kopumā, kam Latvijā piešķirta reģistrācija EMAS finanšu (apdrošināšanas) sektorā.

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle kā starptautiskās ERGO grupas daļa, kas ir pārstāvēta 30 valstīs un kurā kopumā strādā vairāk nekā 38 tūkstoši darbinieku, izstrādājot Vides deklarāciju, kas paredz vides sniegumu un pasākumus, kuri tiek veikti, lai pastāvīgi uzlabotu vides vadība un audita sistēmu, un kas sagatavota atbilstoši EMAS prasībām, ir apliecinājuši gatavību un līdzdalību ANO ilgstpējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Augusta pirmajā nedēļas nogalē, 2022. gada 5. augustā, Biroja direktore Daiga Avdejanova, piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības jautājumos Andrim Ķēniņam, pasniedza EMAS reģistrācijas sertifikātus ERGO valdes priekšsēdētājam Baltijas valstīs, Bogdanam Benčakam, kas apliecina ERGO Insurance SE Latvijas filiāle  un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle līderību un augstos standartus ilgtspējīgas attīstības mērķu sniegumā, kā arī ieviestās vides vadības un audita sistēmas atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS).  

Uzņēmumiem, kas reģistrēti EMAS reģistrā, turpmāk ir tiesības izmantot EMAS logotipu kopā ar reģistrācijas numuru atbilstoši Regulas 10. pantam, kā arī to pienākums ir popularizēt EMAS un, kad vien iespējams, informēt sabiedrību par EMAS ieguvumiem, vienlaikus publicējot apstiprināto Vides deklarāciju uzņēmuma mājaslapā (Regulas 6. panta 3. punkts), kas ir neatkarīgas trešās puses verificēts dokuments un ietver informāciju par uzņēmuma izstrādāto vides politiku un veikumu vides jomā, un atbilstību spēkā esošajām tiesiskajām prasībām vides jomā, kā norādīts Regulas IV pielikumā.

Vides vadības un audita sistēma (EMAS) ir brīvprātīgs instruments uzņēmuma ilgtspējīgai vadībai, integrējot vides aizsardzības jautājumus visās uzņēmuma darbības nozarēs un nodrošinot preventīvu ar vides aizsardzību saistītu problēmu risināšanu. EMAS galvenie ieguvumi uzņēmumā/organizācijā ir gan finanšu resursu ekonomija, gan pozitīva tēla veidošanas iespējas, un vienlaikus nozīmīga EMAS sistēmas komponente ir uzņēmuma darbinieku aktīva iesaistīšanās ar vides aizsardzību saistītu jautājumu risināšanā, kas nodrošina vides izglītību un veido darbinieku vides apziņu.

EMAS pasniegsana 2

EMAS finanšu jomā

Attiecībā uz finanšu jomu Eiropas Komisija ir izstrādājusi vadlīnijas, kurās apkopotas pašreizējās aktualitātes Eiropas Savienībā attiecībā uz ilgtspējīgu finansējumu un uzsvērta ilgtspējīgas pārvaldības nozīme un EMAS iespējamā loma tajā. Vadlīnijās uzsvērts, ka vides novērtējums, ko paredzēts veikt EMAS ietvarā saskaņā ar Regulas I pielikumu (sākotnējais vides pārskats), ir atzīts par vienotu metodoloģiju, lai sniegtu informāciju par organizācijas vides aspektiem (būtiskuma novērtējumu). Vadlīnijas pieejamas Eiropas Komisijas oficiālajā EMAS mājaslapā.

Vadlīnijās nefinanšu informācijas sniegšanā EMAS Regulas I pielikums tieši identificēts kā viens no potenciālajiem instrumentiem ietekmes būtiskuma novērtējumā, kur nepieciešams izvērtēt gan iekšējos, gan ārējos faktorus. Atbilstoši šīm vadlīnijām EMAS reģistrētās organizācijas jau atbilst kvalifikācijai attiecībā uz ilgtspējīgas pārvaldības ekoloģisko dimensiju un ir ieviesušas vides vadības un audita sistēmu, kas ļauj identificēt ar vidi saistītos riskus vai iespējas, kā arī nepārtraukti uzlabot to ietekmi uz vidi. EMAS ļauj organizācijām apliecināt atbilstību vides normatīvajiem aktiem, kā arī saņemt neatkarīgas puses verifikāciju, ko veic kompetents attiecīgās nozares vides eksperts.

Līdz ar to finanšu sektorā EMAS ir liels potenciāls, ko apliecina arī Eiropas Komisijas izstrādātais rīcības plāns ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai, kaut arī EMAS loma šobrīd tajā nav skaidri noteikta, uzsvērta vienotas Eiropas Savienības klasifikācijas jeb taksonomijas izveides nepieciešamība, kas ļautu iegūt skaidrību par to, kādas darbības var uzskatīt par ilgtspējīgām.

EMAS loma finanšu ilgtspējības nodrošināšanā varētu būtiski pieaugt līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/95/ES (2014. gada 22. oktobris), ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu pārskatīšanas procesu un Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņojumu sniegšanu groza Direktīvu 2013/34/ES, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Biroja projekti EMAS jomā

Lai veicinātu izpratni par EMAS un to popularizētu plašākai sabiedrībai, kā arī sekmētu ciešāku savstarpējo sadarbību, Birojs 2022. gadā īsteno pasākumu (projektu) “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Reģ. Nr. 1-08/32/2022), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, papildu informācija par plānotajām projekta aktivitātēm pieejama Biroja mājaslapā.