Statuss:
Pabeigts
Latvijas vides aizsardzības fornds

Vides pārraudzības valsts birojs īsteno projektu “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS””, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēma (EMAS) ir brīvprātīgs instruments uzņēmumu/organizāciju ilgtspējīgai vadībai, integrējot vides aizsardzības jautājumus visās uzņēmuma darbības nozarēs un nodrošinot preventīvu ar vides aizsardzību saistītu problēmu risināšanu.

Vides pārraudzības valsts biroja loma EMAS ieviešanā noteikta EK Regulas Nr. 1221/2009 (25.11.2009.) 11.-17. pantā.

Projekta LVAF reģ. Nr. 1-08/32/2022.

Projekta īstenošanas periods: 2022. gada maijs – decembris

Projekta kopējais budžets: 24 534 EUR

Projekta mērķis: sniegt ieguldījumu EMAS popularizēšanā un atpazīstamībā, veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu EMAS jomā starp Vides pārraudzības valsts biroju un citām ar EMAS jomu saistītām mērķgrupām (vides pārvaldības sistēmu ekspertiem, EMAS verificētājiem, valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmējiem un organizācijām, augstskolām), apzinot galvenos iemeslus zemajam EMAS reģistrāciju skaitam šobrīd Latvijā un izstrādājot priekšlikumus nepieciešamajiem politikas instrumentiem EMAS atbalstam, kas varētu sekmēt EMAS reģistrāciju pieaugumu, kā arī EMAS attīstības stratēģijas un rīcības politikas izstrādē.

Plānotās aktivitātes:

  • Pieredzes apmaiņas semināri, kuru laikā dažādu mērķgrupu pārstāviji vispirms tiek iepazīstināti ar jaunākajām aktualitātēm EMAS jomā un pēc tam iesaistīti problēmjautājumu definēšanā un analīzē, kas ir par iemeslu zemajai interesi par EMAS Latvijā, kā arī priekšlikumu izstrādē nepieciešamajiem politikas instrumentiem EMAS atbalstam;
  • Mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumi (publikācijas masu saziņas līdzekļos, sociālajās platformās, videoprezentācija un informatīvs buklets) par EK Regulas Nr. 1221/2009 (25.11.2009.) saturu un mērķi.

Rezultāti, ieguvumi:

  • EMAS atpazīstamības veicināšana;
  • Politikas instrumentu saraksts EMAS attīstības stratēģijas un rīcības politikas izstrādei;
  • Potenciāls EMAS reģistrāciju pieaugums.

Projekta ietvaros sagatavotie materiāli: