Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Valpene wind”paredzētajai darbībai - vēja elektrostaciju parka “Valpene” izbūvei Talsu novadā.

Vēja elektrostaciju parka “Valpene” izbūve (SIA “Valpene wind”)