Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ENETE1” paredzētajai darbībai – Visu veidu nebīstamu plastmasas atkritumu  - PE, PVC, PP, HDPE, LDPE, PET pudeles u.c. (atkritumu klases 020104, 070213, 150102, 191204, 200139) pārstrādei Granīta ielā 29, Aconē, Salaspils novadā (kadastra numurs 8031 001 0317).

Visu veidu nebīstamu plastmasas atkritumu - PE, PVC, PP, HDPE, LDPE, PET pudeles u.c. (atkritumu klases 020104, 070213, 150102, 191204, 200139) pārstrāde Granīta ielā 29, Aconē, Salaspils novadā (SIA ENETE1).