Paziņojums par atbildes iedzīvotājiem publicēšanu publicēts 2024. gada 25. martā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (Nr. 60) (oficiālās publikācijas Nr.: 2024/60.DA3) un Ropažu novada pašvaldības mājaslapā

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) atbilstoši kompetencei, kas noteikta likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 6. panta pirmajā daļā  ir saņēmis un iepazinies ar Birojā iesniegtajiem iesniedzēju iesniegumiem saistībā ar SIA “Vides resursu centrs”, reģistrācijas Nr. 40203040830 (turpmāk – Ierosinātāja) paredzēto darbību.

Ierosinātājas paredzētā darbība ir koģenerācijas iekārtas būvniecība atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai (turpmāk – Paredzētā darbība) nekustamajā īpašumā “Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 002 1967, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā  (Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 2023. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 1967, nekustamais īpašums “Dārzi Mežrozīte” (kadastra Nr.8096 002 0186, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0186) un nekustamais īpašums “Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0185) apvienoti, izveidojot jaunu zemes vienību “Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185, kadastra apzīmējums 8096 002 1967)). Paredzētās darbības ietekmes uz  vidi novērtējuma (turpmāk - IVN)  ziņojumu (turpmāk – Ziņojums) ir sagatavojusi SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, reģ. Nr. 40003374818 (turpmāk -  Izstrādātāja). Iesniegumi saņemti Ziņojuma izvērtēšanas laikā. Birojs pagarināja atbildes sniegšanas termiņu, jo lūdza Ierosinātājai sniegt viedokli par iesniegumos norādīto. Ziņojuma izvērtēšanas laikā Birojs saņēma Izstrādātājas viedokli, t.i., 2024. gada 6. marta vēstuli Nr. b/n, un Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – DAP) 2024. gada 11. marta vēstuli Nr. 4.9/1417/2024-N.

Saistībā ar Iesniegumos norādīto, Birojs sniedz informāciju saistībā ar Paredzēto darbību un tās virzību, ņemot vērā normatīvo regulējumu:

[1] Iesniedzēji norāda, ka aktualizētajai un papildinātajai Ziņojuma 2. redakcijai nav pievienots Ropažu novada domes/pašvaldības 2023. gada 17. maija lēmums Nr. 2309 (prot. Nr. 66/2023,12.§) “Par lokālplānojuma,  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamajos īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā izstrādes pārtraukšanu” (turpmāk – Lēmums Nr. 2309).

Birojs paskaidro, ka Lēmums Nr. 2309 pieņemts saistībā ar lokālplānojuma izstrādi, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamajos īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki” Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā un ir publiski pieejams Latvijas vienotajā ģeoportālā. Ziņojuma 6. nodaļā “Limitējošie faktori” ir sniegta informācija par Lēmumu Nr. 2309 (Ziņojuma 228.-229. lpp.). Saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 14.1panta piektās daļas 1. punktu IVN var veikt, ja paredzētā darbība neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam. IVN ietvaros ir veiktas arī konsultācijas ar Rīgas valstspilsētu, lūdzot to izteikt viedokli par Ziņojumu.  Rīgas valstspilsētas viedoklis par sagatavoto Ziņojumu tika saņemts no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (2023. gada 12. maija vēstule Nr. DMV-23-2886-nd). Atbildes iekļautas Ziņojuma 13. pielikumā “Pārskats par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai” sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem jautājumiem un priekšlikumiem””.). Atkārtoti Rīgas valstspilsētas viedoklis un priekšlikumi tika saņemti par Ziņojuma aktualizēto versiju (Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 2023. gada 18. septembra vēstule Nr. DMV-23-5660-nd un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2023. gada 21. septembra vēstule Nr. DA-23-24567-nd). Izstrādātāja ar 2023. gada 30. oktobra vēstuli Nr. b/n nosūtījusi Birojam un Ropažu novada pašvaldībai pārskatu ar atbildēm par Biroja 2023. gada 13. oktobra vēstuli Nr. 5-01/1249/2023 un saņemtajām institūciju atsauksmēm. Izstrādātāja 2024. gada 6. marta vēstulē Nr. b/n norādījusi, ka atsauksmes ņemtas vērā, sagatavojot Ziņojuma 2. redakciju.

[2] Iesniedzēji lūdz publiskot Ziņojuma 10. pielikumu.

Attiecībā uz Ziņojumam pievienoto konfidenciālo informāciju, Izstrādātāja savā 06.03.2024. vēstulē Birojam norādījusi, ka informācijas izpaušanu ierobežo starp Ierosinātāju un informācijas sniedzējiem noslēgtie līgumi. Atkārtoti vēršoties pie informācijas sniedzējiem, ir saņemta atļauja par Ziņojuma 10. pielikuma publiskošanu. Ziņojuma 10. pielikums “NAIK SASTĀVA TESTĒŠANAS PĀRSKATI” publiskots no 2024. gada 8. marta Izstrādātājas tīmekļvietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates (konkrēti: https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-ivn-zinojuma-iesniegsanu-vides-parraudzibas-valsts-biroja-atzinuma-sanemsanai-sia-vides-resursu-centrs.html).

[3] Iesniedzēji lūdz publiskot Ziņojuma 14. pielikumu “Tehnoloģiskās shēmas” (konfidenciāls).

Attiecībā uz Ziņojuma 14. pielikumā iekļauto konfidenciālo informāciju, Izstrādātāja norādījusi, ka “tehnoloģisko shēmu sagatavotājs Somijas kompānija AFRY norādījusi, ka iesniegtās tehnoloģiskās shēmas satur komercnoslēpumu, kuras atklāšana varētu būtiski negatīvi ietekmēt komersanta konkurētspēju”. Izvērtējot Ziņojumā iekļauto vispārpieejamo informāciju attiecībā uz Paredzētās darbības risinājumiem un ņemot vērā iepriekš minēto, Birojs piekrīt Izstrādātājai, ka Ziņojuma 14. pielikumā “ietvertās shēmas uzskatāmas kā papildus skaidrojošā informācija par vienu no iespējamajiem darbības tehniskajiem risinājumiem” un tajā iekļautā informācija atbilst Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmajai daļai un otrās daļas 3. punktam, kas ir ierobežoti pieejama.

[4] Iesniedzēji lūdz atsūtīt Biroja 28.11.2023 vēstules Nr. 5-01/1450/2023 kopiju, lai varētu pārliecināties par Ziņojuma 15. pielikumā norādīto informācijas patiesumu”.

Birojs informē, ka  2023. gada 28. novembra vēstule Nr. 5-01/1450/2023 publiskota Biroja tīmekļvietnē https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/jaunas-kogeneracijas-iekartas-buvnieciba-atkritumu-regeneracijai-energijas-ieguvei-un-cieta-kurinama-sadedzinasanai-stopinu-pagasta-ropazu-novada-sia-vides-resursu-centrs.

[5] Iesniedzēji lūdz Biroju uzlikt par pienākumu Ierosinātājai pievienot Ziņojumam oficiālu sertificēta ornitologa un Sugu un biotopu eksperta atzinumu.

Birojs paskaidro, ka Ziņojuma sagatavošanā iesaistītie eksperti norādīti Ziņojuma 7. lpp. un Ziņojuma 16. pielikumā pievienots  Sugu un biotopu eksperta 2022. gada 23. maija atzinums (eksperta sertifikāta Nr. 024). Papildus Birojs konsultējās ar DAP, kas ir kompetentā iestāde valsts dabas aizsardzības politikas īstenošanā, tai skaitā sugu un biotopu aizsardzības jomā. DAP saistībā ar Paredzētās darbības vietā konstatēto griezi un brūno varžkrupi norāda:

1) Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” datiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 002 1967 atrodas divas īpaši aizsargājamas sugu atradnes – brūnā varžkrupja Pelobates fuscus un griezes Crex crex. Brūnā varžkrupja atradne ir konstatēta 1993. gada 15. jūnijā. Pēc dabas datu portāla “Dabasdati.lv” informācijas brūnais varžkrupis vēl vienu reizi Paredzētās darbības teritorijā ir novērots 2002. gada 24. maijā. Kā norādīts abinieku un rāpuļu ekspertes atzinumā, izpētes laikā ir pievērsta pastiprināta uzmanība brūnā varžkrupja konstatēšanai. Tomēr suga teritorijā nav konstatēta. Eksperte norāda, ka teritorija ir aizaugusi ar krūmiem un nav piemērota brūnajam varžkrupim. Līdzīgu secinājumu var veikt arī analizējot izmaiņas ortofoto kartēs. Grieze Paredzētās darbības teritorijā ir konstatēta 2022. gada 27. maijā. Grieze ir atvērtā ainavā – pļavās, atmatās u.c. – ligzdojoša suga. Lai gan krūmājos (kāda ir Paredzētās darbības teritorija) grieze var ligzdot, bet tā nav optimāla sugas dzīvotne un vairumā gadījumu suga krūmājos neligzdo* (*Keišs, O., Lauksaimniecības pārmaiņu ietekme uz griezes Crex crex (L.) populāciju Latvijā: skaita dinamika, biotopu izvēle un populācijas struktūra. Disertācija bioloģijas doktora grāda iegūšanai (vad. Dr. A. Mednis), Rīga, Latvijas Universitāte, 2006, 87. lpp.).

2) Ziņojumā ietvertais vērtējums ir pietiekošs un nav nepieciešamības piesaistīt sertificēta ornitologa un sugu un biotopa ekspertus papildus atzinuma sagatavošanai.

Ņemot vērā minēto, Birojs nav pieprasījis Ierosinātājai papildus iesniegt ornitologa un sugu un biotopa ekspertu atzinumus. DAP 2024. gada 11. marta vēstule Nr. 4.9/1417/2024-N pieejama Biroja tīmekļvietnē. Tīmekļvietnes saiti skatīt šīs vēstules [4] punktā.

Īsumā sniedzam Jums arī informāciju par tālākajām IVN stadijām un sabiedrības iespējām sekot līdzi Ziņojuma pilnveidei un ar IVN saistīto lēmumu pieņemšanas procesam:

  1. Informējam, ka IVN veikšanas un procedūras kārtību, tostarp tās soļus, nosaka Novērtējuma likums un uz tā pamata izdotais normatīvais akts – Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību (turpmāk –  Noteikumi Nr. 18). Lai gūtu labāku priekšstatu par IVN procedūras soļiem, Biroja tīmekļvietnē ir pieejama procedūras shēma.
  2. Šobrīd IVN procedūra ir tā noslēguma posmā. Saskaņā ar Novērtējuma likuma 20. pantu Birojs izvērtēs iesniegto Ziņojumu un sniegs par to atzinumu, ietverot arī nosacījumus, ar kādiem Paredzētā darbība ir īstenojama vai nav pieļaujama (Novērtējuma likuma 20. panta desmitā daļa).
  3. Biroja atzinums par Ziņojumu tiks publiskots Biroja tīmekļvietnē un nosūtīts arī skartajai pašvaldībai (konkrētajā gadījumā – Ropažu novadu pašvaldībai), kurai Novērtējuma likuma 21. un 22. pantā noteiktajā kārtībā būs jāpieņem lēmums par Paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu (Novērtējuma likuma 20. panta devītā daļa). Arī informācija par IVN rezultātā pieņemto  pašvaldības lēmumu tiks publiskota un būs sabiedrībai pieejama Novērtējuma likuma 23. pantā paredzētajā kārtībā (informācija pašvaldību tīmekļvietnē, paziņojums vietējā laikrakstā).

Informācijai par IVN gaitu iespējams sekot līdzi Biroja tīmekļvietnē, kur Paredzētās darbības projektam izveidota projekta kartīte. Šajā tīmekļvietnes sadaļā tiek publiskota visa aktuālā informācija par Paredzētās darbības IVN gaitu līdz Biroja atzinuma izdošanai.