IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
Vides resursu centrs SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2022

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai*. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 2023. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 1967 nekustamie īpašumi “Mežinieki” un “Dārzi Mežrozīte” apvienoti, izveidojot jaunu zemes vienību “Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185, zemes vienības kadastra apzīmējums 80960021967).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros darbības vietā paredzēts izbūvēt jaunu klimata neitrālu koģenerācijas staciju siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai un ar to saistīto infrastruktūru. Plānots, ka, īstenojot Paredzēto darbību, saražos 370 GWh siltumenerģijas un 123 GWh elektroenerģijas. Lai saražotu plānoto enerģijas daudzumu, koģenerācijas iekārtā kā kurināmo plānots izmantot no atkritumiem iegūto kurināmo (NAIK) un dabas gāzi vai alternatīvo kurināmo tehnoloģiskajām vajadzībām un drošībai. Prognozētais reģenerējamo atkritumu daudzums  - līdz 150 tūkstoši tonnām gadā. Saražoto siltumenerģiju plānots realizēt AS “Rīgas siltums”, savukārt saražoto elektroenerģiju plānots realizēt brīvajā tirgū. Koģenerācijas stacijā paredzēts uzstādīt ārdu tipa reģenerācijas iekārtu ar aptuveno jaudu 65 MW. Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros paredzēts vērtēt sadedzināšanas iekārtas tehnoloģiskās alternatīvas.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4. panta pirmās daļas 1. un 4. punkts, 7. pants, 14.1 panta 1.1 daļa, šā likuma 1. pielikuma Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 16. punkts.

Projekta ierosinātājs SIA “Vides resursu centrs”, reģistrācijas Nr. 40203040830, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 14.12.2021.
Lēmums par IVN nepieciešamību 13.01.2022.
Programma  ietekmes uz vidi novērtējumam 25.08.2022.
Atzinums par IVN ziņojumu 18.04.2024.
Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā apspriešana

no 07.06.2022. līdz  27.06.2022.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 7. jūnija līdz 27. jūnijam.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 21. jūnijā plkst. 17.00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 2022. gada 28. jūnijam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  1. papīra formātā Ropažu novada pašvaldības ēkā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads;
  2. Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.ropazi.lv;
  3. tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2022. gada 29. jūnijam.

Atkārtota ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā apspriešana

no 08.11.2022. līdz  29.11.2022.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 8. novembra līdz 28.novembrim.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 23. novembrī, plkst. 17:00. Sanāksmes dienā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes” tiks publicēta tīmekļa saite uz sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kā arī pievienošanās instrukcija.

Ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Ropažu novada pašvaldības ēkā (Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2022. gada 29. novembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, mājaslapa: www.vpvb.gov.lv.

IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

No 04.04.2023. līdz 15.05.2023.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2023. gada 25. aprīlī plkst. 17:00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija 2023. gada 25. aprīlī tiks publicēta tīmekļa vietnē www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”. Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 2. maijam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi rdf@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Sagatavotais ziņojums sākot ar 4. aprīli būs pieejams:

  • Ropažu novada pašvaldības ēkā (Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2023. gada 12.maijam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, mājaslapa: www.vpvb.gov.lv.

21.03.2024.

Vides pārraudzības valsts biroja atbilde iedzīvotājiem saistībā ar koģenerācijas iekārtas būvniecību atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā

08.03.2024. Paziņojums par Koģenerācijas iekārtas būvniecības Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas  iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

07.02.2024. Paziņojums par Koģenerācijas iekārtas būvniecības Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas (papildinājumu 2. redakcija) iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

30.10.2023. Paziņojums par Koģenerācijas iekārtas būvniecības Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas (papildinājumu) iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

14.08.2023. Paziņojums par Koģenerācijas iekārtas būvniecības Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Vides pārraudzības valsts biroja atbilde iedzīvotājiem saistībā ar koģenerācijas iekārtas būvniecību atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā 

* Ar Vides pārraudzības valsts biroja 27.09.2022. lēmumu Nr. 5-02-1/33/2022 precizēts sākotnējais paredzētās darbības nosaukums "Jaunas klimata neitrālas koģenerācija stacijas būvniecība".

Paziņojums par Koģenerācijas iekārtas būvniecības Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par jaunas klimata neitrālas koģenerācija stacijas būvniecības Stopiņu pagastā, Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par jaunas klimata neitrālas koģenerācija stacijas būvniecības Stopiņu pagastā, Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.