25.11.2021. 


05.10.2021. 

14.09.2021. Vides pārraudzības valsts birojs ir saņēmis Lietuvas Republikas Vides ministrijas vēstuli saistībā ar valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” ierosinātās darbības – Ignalinas atomelektrostacijas 2.bloka reaktora R1 un R2 iekārtu demontāžas un dekontaminācijas projekta ietekmes uz vidi novērtējumu.


27.05.2021.

Ignalina Nuclear Power Plant Decommissioning Decommissioning

 


27.04.2021. Lietuvas Republikas Vides ministrijas vēstule un  Vides aizsardzības aģentūras 21.04.2021.Lēmums Nr. 30.1-A4E-4922 saistībā ar  valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” paredzēto darbību - Ignalinas atomelektrostacijas (AES) A-2 un V-2 bloku demontāžas un dekontaminācijas.


27.04.2021. Lietuvas Republikas Vides ministrijas vēstule un  Vides aizsardzības aģentūras 21.04.2021.Lēmums Nr. 30.1-A4E-4922 saistībā ar  valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” paredzēto darbību - Ignalinas atomelektrostacijas (AES) A-2 un V-2 bloku demontāžas un dekontaminācijas.


26.02.2021. 

Atbilstoši sniegtajai informācijai monitoringa rezultāti tiešsaistē pieejami:

https://www.iae.lt/en/enviromental-protection/180


03.02.2021. Ikviens interesents var pievienoties 2021. gada 5. februārī plkst. 15.00, videokonferences režīmā izmantojot tiešsaistes rīku MS Teams var pievienoties Ignalinas atomelektrostacijas A-2 un V-2 bloku demontāžas un dekontaminācijas ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmei. Sanāksmē tiks nodrošināts tulkojums no lietuviešu valodas uz latviešu valodu un otrādi - no latviešu valodas uz lietuviešu valodu.

Sanāksmei lūdzam pieslēgties, izmantojot šo aktualizēto saiti: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNlMThkYTMtMjA3MC00NzI0LWExNzktZjY4NjE3YzNmOTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%22cb753a7f-a35b-4644-a7db-e0342af00056%22%7d


25.01.2021. Paziņojums par Ignalinas atomelektrostacijas A-2 un V-2 bloku demontāžas un dekontaminācijas ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu un priekšlikumu sniegšanas iespēju.

Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju, informējam, ka ir uzsākta valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” paredzētās darbības – Ignalinas atomelektrostacijas (AES) A-2 un V-2 bloku demontāžas un dekontaminācijas – pārrobežu ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Ņemot vērā ierobežojumus Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai, sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 26. janvāra līdz 25. februārim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2021. gada 5. februārī plkst. 15.00, videokonferences režīmā izmantojot tiešsaistes rīku MS Teams. Ikviens interesents var pievienoties sanāksmei, tīmekļa saite tiks publicēta Biroja tīmekļvietnē 2021. gada 5. februārī.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2021. gada 25. februārim: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045, tālrunis 67321173.


27.08.2020. Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Lietuvas Republikas Vides ministrijai, ar kuru pieprasīta Ignalinas atomelektrostacijasA-2 un V-2 bloku demontāžu un dekontamināciju ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma  sabiedriskā apspriešana (5-01//803_27082020) 


09.07.2020. Vides pārraudzības valsts birojs atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām ir saņēmis Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 9. jūlija paziņojumu Nr.(10)-D8-629 saistībā ar valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” paredzētās darbības – Ignalinas atomelektrostacijas  A-2 un V-2 bloku demontāža un dekontaminācija (turpmāk – Paredzētā darbība) ietekmes uz vidi novērtējumu un ar to saistītos dokumentus.


12.03.2020. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Lietuvas Republikas Vides ministrijai saistībā ar valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” (IAES) paredzēto darbību – Ignalinas atomelektrostacijasA-2 un V-2 bloku demontāžu un dekontamināciju.


17.02.2020. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 6. februāra vēstuli Nr. (10)-D8-207, atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām, sniegusi informāciju par valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” paredzēto darbību – Ignalinas atomelektrostacijas (AES) A-2 un V-2 bloku demontāžu un dekontamināciju (Paredzētā darbība). Saskaņā ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju Ignalinas AES 2009. gada 31. decembrī pārtraukusi elektroenerģijas ražošanu. Kopš 2010. gada 1. janvāra IAES galvenā pamatfunkcija ir Ignalinas AES ekspluatācijas pārtraukšana. Ignalinas AES ekspluatācijas pārtraukšanas projekts ietver vairākus apakšprojektus, un Paredzētā darbība ir viens no tās apakšprojektiem. Paredzētās darbības norises vieta atrodas aptuveni 8 km attālumā no Latvijas Republikas robežas Lietuvas Republikas  ziemeļaustrumu daļā Drukšiai ezera krastā.

Informācija par iepriekš veikto apakšprojektu ietekmes uz vidi novērtējumu pieejama IAES tīmekļa vietnē: https://www.iae.lt/en/activity/environmental-impact-assessment/154.


Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 6.martam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 27.04.2021