IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
DSG Karjeri SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
21.10.2015

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Dolomīta ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Grobiņas novads, Medzes pagasts, nekustamais īpašums „Ielejas Luteri” (kadastra numurs 6476 006 0104), derīgo izrakteņu atradne „Ielejas Luteri”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Saskaņā ar lietas materiāliem derīgo izrakteņu ieguvei paredzētā teritorija ir aptuveni 4,8ha. Atradnes „Ielejas Luteri” teritorijā derīgo izrakteņu ieguve nav veikta. Ieguvi plānots veikt virs un zem gruntsūdens līmeņa. Dolomīta slāņkopas izstrādes tehnoloģiskais cikls paredz pazemes ūdens līmeņa pazemināšanu. Dolomītu, kur tas nepieciešams, paredzēts irdināt ar spridzināšanu.

Paredzētās darbības norises vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, taču tai pat laikā vērā ņemams apstāklis, ka plānotās darbības rezultātā radītā pazemes ūdens depresijas piltuve un hidroloģiskā režīma izmaiņas var ietekmēt aptuveni 860m attālo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu „Tosmare” (dabas liegums ir iekļauts Eiropas Savienības vienotajā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000, līdz ar to dabas liegumam ir Eiropas nozīmes aizsardzības statuss).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 1) un 5)punkts; 3.2 panta (1)daļas 2)punkts; 4.1 panta (1)daļa; 8.panta (2)daļa, 11.panta 3)punkta c), d)apakšpunkts; 11.panta 21)punkts; likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta (1), (4) un (5)daļa; Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)” 2.punkts.
Projekta ierosinātājs DSG Karjeri SIA
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 07.08.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 21.10.2015
Kontaktpersona VPVB Iveta Jēgere, +371 67770818; +371 26113492
Nosacījumi ietekmes uz vidi novērtējumam 30.11.2015
Atzinums par ziņojuma galīgo redakciju 22.11.2018
IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

23.08.2016 Grobiņas novada domes konferenču zālē (Lielajā ielā 76, Grobiņā)

23.08.2018. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts SIA "DSG KARJERI" paredzētās darbības - dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Ielejas Luteri” Grobiņas novada Medzes pagastā, ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu „Tosmare”, pārstrādāts novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA “DSG KARJERI” paredzētas darbības dolomītu ieguves zemes īpašumā “Ielejas Luteri”, Medzes pagastā, Grobiņas novadā, ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas liegumu “Tosmare” pārstrādātā novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma aktuālā redakcija pieejama SIA „DSG KARJERI” interneta mājas lapā:  http://www.dsgkarjeri.lv

Pārstrādātās novērtējuma ziņojuma readkcijas izstrādātāja: eksperte I.Gavena

30.06.2017. Vides pārraudzības valsts birojs izdeva Lēmumu Nr.3-01/714 "Par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Ielejas Luteri”, Grobiņas novada Medzes pagastā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu “Tosmare” novērtējuma ziņojuma atgriešanu pārstrādāšanai".

23.05.2017. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts SIA "DSG KARJERI" paredzētās darbības - dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Ielejas Luteri” Grobiņas novada Medzes pagastā, ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu „Tosmare”, novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA “DSG KARJERI” paredzētas darbības dolomītu ieguves zemes īpašumā “Ielejas Luteri”, Medzes pagastā, Grobiņas novadā, ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas liegumu “Tosmare” novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

15.12.2016. Pieprasīta papildinformācija. 

24.10.2016. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts SIA "DSG KARJERI" paredzētās darbības - dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Ielejas Luteri” Grobiņas novada Medzes pagastā, ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu „Tosmare”, novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.