IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
Lilastes kāpas SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
09.12.2013

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: piebraucamā ceļa, ūdensapgādes sistēmas, apgaismojuma un sakaru kanalizācijas izbūve, kas paredzēta nekustamā īpašuma „Emīlijas”  un nekustamā īpašuma „Amandas” turpmākajai apbūvei.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Saulkrastu novads, Lilaste, nekustamais īpašums „Emīlijas” ( kadastra numurs 8033 004 0517) un nekustamais īpašums „Amandas” (kadastra numurs 8033 004 0518), Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas parks „Piejūra”.

Paredzētās darbības vieta atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas parka „Piejūra” teritorijā, kas ir ietverts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklā.

Saskaņā ar sniegto informāciju, paredzētās Darbības ietvaros ir paredzēta piebraucamā ceļa, apgaismojuma elektroapgādes kabeļa, ūdensvada (t.sk. artēziskās akas ar sūkni) un elektronisko sakaru kanalizācijas izbūve.

Projekta ierosinātājs Lilastes kāpas SIA
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 24.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 09.12.2013
Kontaktpersona VPVB Vineta Maskava, +371 67770807+371 26482813
Nosacījumi ietekmes uz vidi novērtējumam 16.10.2014
Atzinums par ziņojuma galīgo redakciju 02.11.2016
IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

16.06.2015 Saulkrastu novada domē

12.09.2016. Birojā iesniegta SIA "Lialastes kāpas" ēku/būvju, infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūves nekustamajā īpašumā „Emīlijas" un nekustamajā īpašumā „Amandas" ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. 

07.09.2015. Birojā iesniegts SIA "Lialastes kāpas" ēku/būvju, infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūves nekustamajā īpašumā „Emīlijas" un nekustamajā īpašumā „Amandas" ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma precizētais ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA "Lialastes kāpas" ēku/būvju, infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūves nekustamajā īpašumā „Emīlijas" un nekustamajā īpašumā „Amandas" ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma precizētā ziņojuma iesniegšanu Birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411, elle@environment.lv

Precizētais ziņojums pieejams: www.environment.lv 

Paziņojums par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – Dabas parku „Piejūra” novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.