IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
Carnikavas novada dome
Lēmums par IVN nepieciešamību
16.10.2013

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: veloceliņa būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Carnikavas novads un Rīgas pilsētas teritorija (maršruts plānots no Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Saulgriežu ielas un Carnikavas novadā no Vecāķiem. Veloceliņš sākas no zemesgabala ar kadastra Nr. 01001202232 (ieskaitot) un tas plānots maršrutā: Vecāķi – Kalngale – Garciems – Garupe – Carnikava – Gauja) līdz Lilastei (atpūtas komplekss “Medzābaki”), līdz zemesgabalam ar kadastra Nr.8052 001 0018 (ieskaitot) Carnikavas novadā). Veloceliņa trase virzās pa Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku “Piejūra”.

Veloceliņa izbūve plānota Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas parkā „Piejūra” dabas parka un dabas lieguma zonā.

Paredzētās Darbības ietvaros plānots izveidot asfaltētu veloceliņu daļēji pa esošiem meža ceļiem vai asfaltētiem ceļiem apdzīvotu vietu teritorijās un vairākās vietās pa jaunu vietu meža teritorijā. Pirms veloceliņa būvniecības paredzēts veikts meža zemes transformāciju ~89425m2 apjomā. Posmā no Vecāķiem līdz Mežciemam, no Mežciema līdz Carnikavai un no Skautu ielas (Gaujas ciems) līdz Lilastes dzelzceļa pārbrauktuvei  plānotais veloceliņa platums šajā posmā paredzēts 3m ar 0,5m platām nesaistīta minerālmateriāla seguma nomalēm. Posmā no Laivu ielas (Carnikava) līdz jūras piekrastei ~1800m garā posmā plānotais veloceliņa platums paredzēts 2,5-3 m ar 0,5m platām nesaistīta minerālmateriāla seguma nomalēm. 

Projekta ierosinātājs Carnikavas novada dome,
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 25.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 16.10.2013
Kontaktpersona VPVB Vineta Maskava, +371 67770807+371 26482813
Nosacījumi ietekmes uz vidi novērtējumam 04.12.2013
Atzinums par ziņojuma galīgo redakciju 23.05.2017
IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

02.05.2016 Carnikavas tautas namā Ozolaine

24.04.2017. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts Carnikavas novada domes paredzētās darbības - veloceliņa „Vecāķi - Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku „Piejūra”, aktualizēts novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par veloceliņa „Vecāķi - Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku „Piejūra”, aktualizēta novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

05.01.2017.  Pieprasīta papildus informācija.

23.12.2016. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts Carnikavas novada domes paredzētās darbības - veloceliņa „Vecāķi - Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku „Piejūra”, aktualizēts novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par veloceliņa „Vecāķi - Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku „Piejūra”, aktualizēta novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

29.11.2016.  Pieprasīta papildus informācija.

14.10.2016. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts Carnikavas novada domes paredzētās darbības - veloceliņa „Vecāķi - Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku „Piejūra”, novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. 

Paziņojums par Veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas parku „Piejūra”” novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

21.10.2015. Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma Lēmumu Nr. 3-03/1804 „Par grozījumiem 2013.gada 4.decembra izsniegtajos Nosacījumos ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējumam”.