IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
Granāti Pluss SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2017
Atzinums par IVN izdots
2022

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve  un dolomīta šķembu un maisījumu ražošana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): atradne „Granāti”, nekustamā īpašuma „Granāti” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7494 008 0046, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.7494 008 0068) teritorijā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt dolomīta un smilts ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa 20.6 ha platībā. Saskaņā ar Ierosinātājas sniegto informāciju plānots iegūt smiltis ~ 5000 m3/gadā un dolomītu ~ 50000 m3/gadā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

 • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa un 79 pants.
 • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta sestā daļa, 3. panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13., 14.1 pants, 14.1 panta otrā daļa, l.pielikuma 25.punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts.
 • Likuma „Par zemes dzīlēm” 1. panta 2., 2.1, 4., 6., 14. punkts, 4. panta piektā daļa, 5. panta pirmā daļa, 6. pants, 10. pants, 14. pants, 15. panta 3., 4. un 5. apakšpunkts un likuma pielikums.
 • Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta 2. un 4. punkts.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā daļa, 16. pants, 17. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts.
 • Aizsargjoslu likuma 35., 37.pants, 42. panta pirmās daļas 1. punkta ,,c” apakšpunkts, 5 5.pants.
 • Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikums.
 • 13.01.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 , 15. punkts.
 • 23.04.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 163 „Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”.
 • 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
 • Ikšķiles novada teritorijas plānojums.
Projekta ierosinātājs Granāti Pluss SIA, Juglas iela 49-52, Rīga, LV-1064
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 02.03.2017
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 25.05.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 25.05.2017
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 12.12.2018
IVN atzinums izdots 22.03.2022
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

29.10.2018 Ikšķiles novada domē

IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

20.11.2020 līdz 21.12.2020 Tiešsaistes sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti: 2020. gada 3. decembrī plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes publicēto saiti. Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācijas) būs pieejama līdz 10. decembrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību tiks sniegtas līdz 11. decembrim plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem. Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu var iesniegt Birojā līdz 2020. gada 21. decembrim.

Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 16.jūnija sēdē pieņema lēmumu "Par Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 28.aprīļa lēmuma “Par paredzētās darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., – neakceptēšanu” atcelšanu un par paredzētās darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., akceptēšanu" (protokols Nr.13; 18.).

 

28.01.2022. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta SIA "Granāti Pluss" dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošanas dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nekustamajā īpašumā “Granāti” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana.  Paziņojums par dolomīta un smilts ieguves atradnē “Granāti” aktuālā IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

23.07.2021. Pieprasīta papildus informācija.

04.06.2021. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta SIA "Granāti Pluss" dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošanas dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nekustamajā īpašumā “Granāti” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošanas atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties interneta vietnē.

Paziņojums par dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošanas dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguves un dolomīta šķembu un maisījumu ražošanas dolomīta un smilts atradnē „Granāti” ietekmes uz vidi novērtējuma  sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.